SKÅL Sverige

STADGAR

Stadgar för SKÅL Sverige

Antagna av De Svenska Skålklubbarnas Nationella Kommitté vid sammanträde i Malmö den 11 januari 2006 samt vid årsmöten i respektive klubb våren 2006.

Association Internationale des Skål Clubs (AISC) grundades 1934 i Paris av ett antal entusiastiska och framsynta företrädare i rese- och turistbranschen. Dessa hade 1932 deltagit i en studieresa till Sverige och bildade vid återkomsten till Frankrike den första Skålklubben. Den gränsöverskridande vänskap som uppstod under resan till Sverige inspirerade till fortsatt utbyte av kunskap, idéer samt social samvaro. För att hedra värdfolket valde man ordet SKÅL som namn för sin ”Club Amicale”. Man skålar aldrig med en ovän. Skåltanken spred sig mycket snabbt och redan den 29 november 1933 kunde Stockholms Skålklubb bildas och fick nummer 6.

Göteborgs Skålklubb bildades 27 januari 1937 (25) och Malmö Skålklubb 30 mars 1938 (27)). Tidigare fanns klubbar i Värmland, Bergslagen, Wettern Lake och Kalmarsund men dessa har upphört.

De svenska Skålklubbarna bildar tillsammans De Svenska Skålklubbarnas Nationella Kommitté (NK) och är ansluten till Area Committee Norden (ACN) och AISC-SKÅL International. AISC är medlem av World Tourism Organization (WTO) och därigenom remissorgan till FN. Från 1994 används SKÅL International som namn för AISC.

För klubbens verksamhet skall de av Association Internationale des Skål Clubs (AISC) – Association de Professionnels du Tourisme och De Svenska Skålklubbarnas Nationella Kommitté (NK) fastställda Statutes och By-Laws vara vägledande.

Nedan finns en svensk förenklad och förkortad version. Observera att vid avvikelser gäller den engelska versionen.

§ 1

Klubbens namn och adress.
Klubbens namn är Skål International Göteborg, Malmö respektive Stockholm. Adressen är den tjänsteförrättande sekreterarens, eller annan bestämd av styrelsen.

För klubbens verksamhet skall de av Association Internationale des Skål Clubs (AISC) – Association de Professionnels du Tourisme och De Svenska Skålklubbarnas Nationella Kommitté (NK) fastställda Statutes och By-Laws vara vägledande.

§ 2

Klubbens ändamål
Klubben har till ändamål
1. att utveckla och stärka vänskapen mellan representanter för rese- och
2. turistindustrin
3. att genom internationell turism skapa goodwill och ömsesidig förståelse mellan jordens folk
4. att verka för Florimond Volckaert-fonden
5. att uppmuntra och vara behjälplig att utveckla professionalismen i branschen speciellt med inriktning mot unga människor
6. att marknadsföra Skåls verksamhet inom branschen samt i samhället i övrigt
7. att hålla möten och professionella träffar i första hand inriktad mot branschen

§ 3

Restriktioner
Klubben får under inga omständigheter
1. begagnas för att gynna enskild medlems affärsintressen
2. pålägga sina medlemmar några som helst restriktioner och/eller förbud grundade på skiljaktigheter i fråga om social ställning, ras, religion, politik, kön eller ålder.
3. utnyttjas till fördel för sammanslutningar av yrkes- eller kommersiell natur eller som
fackförening eller dylikt
4. nyttja Skåls namn utan att följa de regler som givits ut av Skål International.

Klubbens medlemmar uppmuntras att använda varandras tjänster också i det dagliga arbetet.

§ 4

Medlemskap
Klubbens medlemmar skall antingen ha sin arbetsplats eller sin bostad i det område där klubben verkar. Ingen kan vara medlem i mer än en Skålklubb samtidigt.

En medlem är antagen först när skriftligt besked om detta meddelats från AISC eller medlemskort översändes från AISC.

Klubben skall bestå av
1) Active members
Dessa skall vara personer med gott yrkesanseende. De skall som aktivt arbetande tillhöra välkända företag och organisationer och de facto vara knutna till det egentliga turist- och reselivet eller till direkt anslutna, närbesläktade organisationer eller yrkesområden, vilka beskrives i AISC By-Laws, Article I – Classifications.

För att komma ifråga till inval skall sökanden ha arbetat inom rese- och turistlivet sammanlagt minst tre år. Vidare skall sökande inneha en ansvarsbefattning i ledande ställning inom området för administration, försäljning eller främjandet av turist- och reseaktiviteter. Den sökande skall arbeta 100 % inom rese- och turistföretag. De stipulerade tidsreglerna i detta stycke kan, i enskilda fall, endast modifieras av AISC Executive Committee, efter framställning från NK.

Aktivt medlemskap upphör så snart en medlem inte längre är kvalificerad enligt
AISC By-Laws, Article I, section 1. Aktiv medlem kan överföras till Retired eller Associate medlemskategori om medlemmen uppfyller gällande kvalifikationer för respektive medlemskap.

2) Transfer-active members
är de aktiva medlemmar som har bytt arbetsplats eller bostad till annan Skålklubbsregion och där inte blivit upptagna som medlemmar.
(Se § 6 nedan)

3) Retired members/Före 2006 kallade Life Members.
En aktiv medlem som har uppnått dagen för ålderspension och som har varit aktiv medlem i minst fem år kan erhålla status av Retired member.

Medlem som erhåller förtidspension eller liknande kan efter godkännande av NK erhålla status av Retired member. Är medlemmen under 55 år skall godkännande inhämtas från AISC Executive Committee.

Status av Retired member kan endast upphöra på medlemmens egen begäran eller genom uteslutning ur Skålrörelsen.

Retired member har samma rätt- och skyldigheter som en aktiv medlem. Han får dock ej hålla styrelseposter eller representera klubben som delegat.

4) Young Skål
Medlemskap är begränsat till personer som studerar rese- och turistverksamhet eller är verksam inom branschen. Han skall ha studerat eller innehaft sin position i minst två år. Detta enligt AISC By-Laws, Article I, section 1.

5) Associate members
• är personer som arbetar i branscher närstående till resor och turism. Godkännande skall ges av AISC.
• är tidigare aktiva medlemmar som efter minst fem års medlemskap lämnar branschen
och inte längre är kvalificerade som aktiva medlemmar. Deras nya arbetsuppgifter är nära relaterade till rese- och turistlivet. Antalet Associate members är begränsat till 10
% av klubbens medlemmar övriga medlemmar.
En associerad medlem har inte rätt att rösta eller inneha en förtroendepost inom Skål- rörelsen.

En associerad medlem kan inte, under några omständigheter, överföras till Retired member vid sin pensionering. Han fortsätter som associerad medlem.

Medlemskapet upphör så snart medlemmen inte längre uppfyller kraven enligt ovan.

6) Honorary member of the AISC
Önskar klubben nominera medlem för någon av titlarna ”Honorary President” eller ”Membre d´Honneur de AISC” finns anvisningar i AISC By-Laws, Article X.

Nomineringen måste stödjas av minst 2/3 av de på klubbens årsmöte närvarande röstberättigade medlemmarna.

7) Hedersledamöter i den lokala Skålklubben
Till hederspresident eller hedersledamot kan föreslås aktiv medlem eller Life member med utmärkt högt yrkesanseende, som nedlagt särskilt förtjänstfullt arbete inom klubben. Förslag skall underställas NK för godkännande.

Hedersledamot i den lokala Skålklubben har samma rätt- och skyldigheter som aktiv medlem. Hedersledamot åtnjuter inga särskilda privilegier utanför klubben och erhåller inte särskilt märke eller insignia förutom ett certifikat på utnämningen.

Beslut om utnämning måste erhålla minst 2/3 majoritet av de på klubbens årsmöte närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 5

Ansökan om medlemskap
sker efter inbjudan från Skålklubben och den sökande måste uppfylla de krav som ställs enligt ovan.

Ansökan måste ske på fastställt formulär, gemensamt för hela världen. Till ansökan skall bifogas ett välliknande foto i passtorlek. Ansökan skall vara tillstyrkt av två aktiva medlemmar vilka själva måste ha minst två års aktivt medlemskap i klubben. Medlem skall vid ansökan betala en inträdesavgift, vars storlek bestämmes av NK.

Ansökan skall biträdas av minst hälften av styrelsens samtliga medlemmar. Avslås ansökan i någon instans, behöver ej uppgift om skälen lämnas. AISC godkänner slutligen alla ansökningar och medlemskapet är inte giltigt förrän skriftligt besked lämnats eller giltigt medlemskort översänts.

Flyttning från en klubb till en annan
Active member, som flyttat sin bostad, verksamhet eller tjänstgöring till annan plats, kan hos klubbens sekreterare anhålla om att bli överförd till klubb i den stad eller den region, dit han flyttat. Anhållan om att bli upptagen som Active member genom överflyttning från annan klubb skall i regel accepteras på följande grunder:
1. att sökanden uppfyller villkoren i § 4:1 resp. 4:3 (Retired member)
2. att sökanden varit medlem i en Skålklubb under minst ett år och enligt intyg av sekreteraren betalt medlemsavgiften för det löpande året i den klubb han lämnar
3. att den nya klubbens stadgar ej lägger hinder i vägen mot att sökanden kan
accepteras i denna såsom aktiv medlem.
4. En förflyttad medlem behöver inte betala ny årsavgift eller söka biträde av två medlemmar i den nya klubben. Har klubben väntelista äger förflyttad medlem företräde.

Om medlem av någon anledning inte erhåller medlemskap i den nya klubben kan han vara kvar i den ursprungliga klubben som Transfer active member så länge han fortsätter att betala årsavgiften. Medlemmen har fortsatt rösträtt i den gamla klubben. Medlemmen har rätt att deltaga i alla aktiviteter i den nya klubben men har inte rösträtt där. Om medlem vid senare tillfälle erhåller medlemskap i den nya klubben upphör automatiskt medlemskapet i den gamla klubben.
Om det inte finns någon klubb i det område medlemmen flyttar till kan han stanna kvar i den gamla klubben.

En Active member som inte uppfyller alla krav enligt ovan kan söka medlemskap i den nya klubben enligt deras stadgar och kan inte göra anspråk på överflyttning.

Vad ovan sägs om Active member gäller i alla delar för Retired Member. Associerade kan inte flyttas enligt dessa regler.

§ 7

Medlemmars skyldigheter
Alla medlemmar i klubben har skyldighet:
1. att sätta sig in i och efterleva dessa stadgar som är i överensstämmelse med AISC Statutes och By-Laws
2. att närvara så ofta som möjligt vid klubbens möten och minst tre gånger under
verksamhetsåret.
3. att stödja och slå vakt om Skålrörelsens ideal och namnet Skål
4. att bära Skålklubbsmärket i alla Skålsammanhang och i övrigt så ofta som möjligt
5. att utan anfordran meddela sekreteraren adress- och yrkesförändring.
6.Det är medlem förbjudet att använda Skålklubbsemblemet, -märket eller namnet i affärssyfte, ej heller får emblemet eller SKÅL användas på affärsbrev. På visitkort får Skålmärket användas av medlem.

Klubbens President äger rätt att använda ett visitkort upptagande endast Presidentens ställning inom Skålrörelsen, Skålmärket samt namn och adress.

Medlemmarnas rättigheter
Active members, Retired members, Young members och hedersledamöter i den lokala Skålklubben samt förflyttade aktiva medlemmar, som betalat årsavgift och är i besittning av AISC:s medlemskort, har rätt
1. att rösta vid årsmötet
2. att deltaga i alla möten och samkväm som arrangeras av klubben, på av styrelsen bestämda villkor
3. att deltaga i av AISC anordnade kongresser ävensom i andra in- och utländska kongresser och möten på villkor som arrangören bestämmer
4. att vid val och omröstning äga en röst, varvid noteras att röstning ej får utövas med fullmakt
5. att inneha förtroendepost i klubben eller inom AISC.

Förflyttade aktiva medlemmar. Se § 6 ovan.

Associerad medlem får principiellt deltaga i möten och tillställningar, varom i första stycket, moment 2 och 3 talas, såvida arrangörerna ej annorlunda bestämt. De äger vidare rätt att deltaga i årsmötesförhandlingarna, men saknar rösträtt.

Hedersledamot i den lokala Skålklubben har samma rättigheter som aktiv medlem och är ej berättigad till speciella rättigheter eller privilegier annat än i den klubb han tillhör.

§ 9

Medlem som önskar lämna klubben
Medlem som önskar lämna klubben på egen begäran kan göra så efter skriftligt besked härom till klubbens sekreterare senast före medlemsavgiftens förfallodag. Om så ej sker är medlem skyldig betala avgift för det kommande året. Ev. obetalda årsavgifter etc. skall betalas till klubben. Medlem har inte rätt till återbetalning av innestående del av medlemsavgift etc.
​Jfr § 6 – Flyttning till annan klubb.

§ 10

Uteslutning – Förfallet medlemskap
Medlem, som icke följer stadgarna eller reglerna, eller som skadar eller talar illa om klubben, kan av styrelsen för viss tid avstängas eller helt uteslutas ur klubben. Styrelsen skall då verkställa sluten omröstning. För beslut om medlems uteslutning i sådana fall fordras 2/3 majoritet av hela styrelsen. Medlemmen i fråga skall dessförinnan ha givits tillfälle att bli hörd av den samlade styrelsen. Jävig styrelseledamot har icke rätt att rösta om beslutet.

Medlem som icke i stadgeenlig ordning och efter en skriftlig påminnelse av skattmästaren betalat sin avgift förlorar automatiskt sina rättigheter i klubben och styrelsen äger besluta om medlem skall uteslutas ur klubben.
Utesluten medlem har inte rätt till återbetalning av innestående del av medlemsavgift etc. Utesluten medlem äger rätt att överklaga beslutet till NK och äger rätt att där utse en
talesman.

Utesluten medlems namn skall meddelas AISC General Secretariat.
Medlem utesluten p.g.a. att årsavgiften inte erlagts i tid kan begära att återfå sitt medlemskap under förutsättning att utestående skulder erlagts.

Styrelsen
Active Members och Retired members väljer vid årsmötet en styrelse som skall leda och administrera klubbens verksamhet.
1. Styrelsen skall bestå av minst 6 ledamöter omfattande
2. 1 ordförande, klubbens President
3. 1 eller 2 vice ordförande
4. 1 Past President
5. 1 sekreterare
6. 1 skattmästare
7. 1 klubbmästare
8. Ev. övriga ledamöter enligt årsmötets beslut.
9. Inom eller utom styrelsen utses en person ansvarig för mediakontakter och att aktivt marknadsföra klubben och SKÅL-rörelsen.
12.Styrelse skall väljas av klubben vid årsmöte eller extra allmänt möte (se §§ 23 och 24). På sätt som är bestämt i § 25 i dessa stadgar skall kandidater till ordförandeposten nomineras för sig. Avgången ordförande inträder automatiskt som ”Past President” i styrelsen och behåller posten till dess nästa ordförande avgår och övertar titeln.
13. Ordförande väljes för två år i taget, varefter han skall avgå men är omvallbar ytterligare fyra perioder (max 10 år).
14. Övriga styrelseledamöter väljes tillsammans för två år i taget, och hälften av styrelsen skall avgå varje år men är omvallbar. Styrelseledamot kan inneha samma post i max 10 år.
15. Valet av styrelse skall ske med sluten omröstning, såvida årsmötet ej annorlunda bestämmer.
16. Röstning får ej utövas genom fullmakt.

§ 12

Styrelsens skyldigheter
1. Omedelbart efter årsmötet skall styrelsen konstituera sig för att besätta de olika posterna i styrelsen och utse en klubbmedlem att tillsammans med Presidenten ingå i NK (NK).
2. Åt styrelsen är anförtrott att leda och utveckla klubben till ett värdigt instrument för de ändamål som anges i § 2. Den skall också stödja och bidraga till NK:s verksamhet.
3. Styrelsen skall ta ställning till Skattmästarens förslag vad gäller årsavgiftens storlek samt med motivering vid årsmötet meddela sitt beslut.
4. För att styrelsen skall vara beslutsmässig, måste vid sammanträde minst hälften av styrelseledamöterna förutom ordföranden vara närvarande, såvida icke för något fall annorlunda stadgas (se § 10). Frågor avgörs med enkel majoritet, om ej annat stadgas
5. (se §§ 5 och 10).
6. Varje styrelseledamot har en röst och ordföranden utslagsröst. Röstning får ej utövas genom fullmakt.
7. Styrelseledamot kan begära sluten omröstning och sådan skall alltid ske vid
uteslutning enligt § 10.
8. Det åligger styrelsen att kalla valberedningens ordförande till hörande vid ett styrelsemöte senast 45 dagar före årsmöte. Härvid skall styrelsen underrätta utskottet om stadgeenliga och andra avgångar ur styrelsen samt i övrigt orientera utskottet om sådant som kan tjäna till ledning i dess arbete. Vid samma möte skall styrelsen även vidtaga andra förberedande åtgärder som påkallas för att årsmötet stadgeenligt skall kunna hållas.

Presidenten
Klubbens President är anförtrodd att leda och entusiasmera arbetet inom styrelsen och tillsammans med övriga styrelseledamöter genomföra de beslut som tagits vid årsmöte och i styrelsen.

Klubbens President är klubbens officiella och lagliga representant och kan när så anses nödvändigt delegera vissa av sina åligganden till en vice president eller annan styrelseledamot.

Presidenten skall tillsammans med sekreteraren inför årsmötet
• lämna en skriftlig verksamhetsberättelse över det gångna året
• ansvara för att alla handlingar är i ordning och finns tillgängliga vid årsmötet
• lämna en skriftlig rapport inför sammanträden med NK.

§ 14

Sekreteraren
Sekreteraren är skyldig att
1. utarbeta detaljerade styrelse-, årsmötes- och övriga mötesprotokoll och utsända dessa.
2. utarbeta och sända kallelser till styrelsesammanträden, årsmöten samt andra möten med klubben med aktgivande på procedurfrågor och fastställda datum för val, kongresser, sammankomster etc.
3. i samråd med Presidenten och Skattmästaren utarbeta föredragningslistor för styrelsemöten och andra möten
4. ansvara för klubbens medlemsregister och att det hålls uppdaterat.
5. tillsammans med Skattmästaren hålla kontakt med och uppfylla klubbens skyldigheter mot NK i frågor av vikt för gemenskapen mellan de svenska klubbarna och deras förhållande till ACN och AISC.
6. mottaga, utarbeta och expediera all korrespondens för klubben
7. ansvara för att alla medlemsansökningar är kompletta och uppfyller alla formella krav för medlemskap (vid tveksamhet skall samråd ske med NK) samt föredra dem inför styrelsen.
8. tillsammans med Skattmästaren årligen utarbeta och distribuera till alla klubbens medlemmar en medlemslista enligt styrelsens anvisningar.
9. tillsammans med Presidenten, vid styrelsesammanträde som skall hållas senast 30
dagar före årsmötet, utarbeta en årlig rapport om klubbens verksamhet att efter styrelsens godkännande framläggas för årsmötet. Två exemplar av rapporten tillsammans med årsmötesprotokoll skall sändas till NK:s sekreterare.
10. sända alla kallelser etc. till sekreterarna och presidenterna i de svenska
Skålklubbarna och NK.


Skattmästaren
1. är befullmäktigad att för klubbens räkning mottaga och/eller utbetala penningmedel, som är att hänföra till
2. a) inträdesavgifter
3. b) årsavgifter
4. c) inkomster från tillställningar och dylikt
5. d) av styrelsen eller årsmötet accepterade resp. godkända gåvor samt
6. e) rent administrativa utgifter.
7. Det åligger Skattmästaren att i samarbete med Sekreteraren indriva inträdes- och årsavgifter, att föra klubbens räkenskaper och att tid efter annan till styrelsen rapportera klubbens ekonomiska ställning.
8. Det åligger Skattmästaren att i samråd med Presidenten och Sekreteraren föreslå styrelsen årsavgiftens blivande storlek.
9. Skattmästaren skall verkställa klubbens ekonomiska skyldigheter mot NK och AISC.
10. Alla utbetalningar utom för rent administrativa ändamål skall godkännas av styrelsen på sätt som den bestämmer.
11. Skattmästaren skall framlägga årlig rapport jämte balansräkning inför styrelsen vid
styrelsesammanträde som skall hållas senast 30 dagar före årsmötet.
12. Det åligger skattmästaren att vid anfordran hålla räkenskaper och penningmedel tillgängliga för revision .

§ 16

Pressombud
Pressombudet skall i samråd med Presidenten ansvara för att klubbens och övrig
Skålverksamhet blir aktivt marknadsfört.


§ 17

Övriga ledamöter
Övriga ledamöter skall alla deltaga i allt styrelsens arbete och verka för att Skålklubben utvecklas enligt dessa stadgar.

§ 18

Revisorer
Klubben skall ha två ordinarie revisorer som väljs alternerande år på två år samt en revisorssuppleant som väljs på två år.

Revisorernas arbete skall vara avslutat i så god tid att skattmästarens årsrapport kan föreligga vid styrelsemötet, som skall hållas senast 30 dagar före årsmötet. De får ej tillhöra styrelsen.

Revisorerna är ansvariga direkt inför klubben för granskning av klubbens räkenskaper. De skall förelägga årsmötet en skriftlig revisionsberättelse. För att kunna utföra sitt uppdrag skall de ha rätt att ta del av alla styrelseprotokoll, övriga handlingar och dokument.

De skall framföra sina synpunkter på klubbens ekonomi och meddela råd till styrelsen vid i föregående stycke omnämnt sammanträde. Revisorerna kan begära att styrelsen sammankallar extra möte med klubben enligt bestämmelserna i § 24.

Årsavgift
Alla medlemmar skall betala en årlig avgift vars storlek bestämmes på sätt som i § 12 stadgas. Enligt § 6 till klubben överflyttad medlem skall icke betala ny avgift för det löpande året. Alla årsavgifter skall vara betalda före årsmötet varje år. Nya medlemmar skall betala inom 30 dagar räknat från den dag då de erhöll meddelande om att de blivit invalda som medlemmar i klubben. I årsavgiften skall ingå avgifter till AISC samt NK. Dessutom bör bidrag till Florimond Volckaert-fonden ingå i avgiften.

Medlem som inträtt i klubben efter den 1 oktober skall för det året endast betala halv avgift. Hedersledamot betalar ingen avgift. Hedersledamots avgifter till AISC betalas av klubben.
Medlem som icke betalt sin årsavgift i föreskriven tid och ordning förlorar automatiskt sitt medlemskap (jfr § 10).

§ 20

Användningen av klubbens medel
Klubbens tillgångar skall användas för avgifter till AISC och NK samt för täckande av klubbens nödvändiga utgifter för administration. Andra utgifter än vad som i § 15:1 stadgas skall på förhand godkännas av styrelsen. Alla räkningar måste attesteras av Presidenten eller i hans frånvaro av en vice ordförande tillsammans med Sekreteraren varefter utbetalning får ske.

Klubbens ekonomiska ansvar begränsas uttryckligen till dess, vid varje tillfälle, samlade tillgångar och utesluter varje personligt ansvar eller ekonomiska engagemang för styrelsemedlemmarna. Om likväl någon styrelsemedlem förorsakar klubben utgift i strid mot reglerna i denna paragraf eller i övrigt skall denne hållas personligen ansvarig inför styrelse och årsmöte.

Om klubben upplöses skall kvarvarande tillgångar överlämnas till NK.

§ 21

Medlemskort
Varje medlem som betalat sin årsavgift och sin inträdesavgift skall erhålla ett personligt medlemskort utställt av AISC. Enligt § 8 kommer endast medlem som innehar sådant medlemskort för löpande verksamhetsår i åtnjutande av medlemsrättigheterna.

§ 22

Räkenskapsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och skall inte sammanblandas med de terminer som AISC internationellt fastställt för klubbarnas fullgörande av deras ekonomiska skyldigheter mot huvudorganisationen.

Årsmöte
Årsmöte bör äga rum senast den 31 januari varje år. Exakt datum skall bestämmas av styrelsen efter samråd med valberedningen och revisorerna. Sekreteraren skall underrätta medlemmarna genom cirkulär per post senast 15 dagar före mötet. Cirkuläret skall innehålla den fullständiga föredragningslistan för årsmötet.

Det åligger styrelsen att tillse att valberedningens förslag, varom i § 25 talas, medföljer som bilaga till kallelsen till årsmöte och vid mötet blir föremål för stadgeenlig omröstning. De namn, som vid mötet erhåller enkel majoritet av avgivna röster, förklaras valda. Under pågående verksamhetsår kan styrelsen interimistiskt adjungera aktiv medlem att fylla uppkommen vakans i styrelsen, men sådana adjungerade styrelseledamöter måste vid närmast följande årsmöte automatiskt avgå.

Endast de medlemmar som erlagt sin årsavgift och uppfyller kraven i § 4 är röstberättigade.

Beslut fattas med enkel röstmajoritet, såvida icke annat framgår av dessa stadgar. Röstlängd skall uppgöras och justeras, om årsmötet icke annorlunda beslutar. Röstning får icke ske genom fullmakt. Sluten omröstning skall ske när minst 25 % av de närvarande så begär eller vid personval när enskild medlem så begär.

Enskild medlem som önskar föreslå ärende att uppföras på föredragningslistan för mötet, skall meddela sekreteraren i så god tid, att styrelsen kan informeras härom vid styrelsemöte, som skall hållas minst 30 dagar före årsmötet. Enskild medlem, som önskar lämna namnförslag på kandidat till styrelsen, bör informera valberedningen härom senast
30 dagar före årsmötet.

§ 24

Extra allmänt möte
Extra allmänt möte kan utlysas genom sekreterarens försorg antingen på begäran av
2/3 majoritet av styrelsen eller av revisorerna enligt § 18 eller på grund av skriftlig framställning av 1/3 av det totala antalet röstberättigade medlemmar i klubben.
Alla beslut vid sådant extra allmänt möte fattas med enkel röstmajoritet. Fullmaktsröstning är icke tillåten.

Framställning om extra allmänt möte, utom sådan som framförs av styrelsen eller revisorerna, skall ställas skriftligen till sekreteraren genom den som därtill nomineras av de medlemmar vilka begär mötets sammankallande. Styrelsen skall bestämma datum för mötet att hållas senast sex veckor efter mottagandet av begäran.

Det åvilar då sekreteraren att skriftligen kalla medlemmarna senast 15 dagar före mötesdagen. I kallelsen skall lämnas uppgift om de ärenden, för vilka mötet sammankallas.

Valberedning
Det åligger klubbens medlemmar att genom val vid årsmöte utse en valberedning, vars uppgift skall vara att förbereda styrelse- och revisorsval. Valberedningen är direkt ansvarig inför klubben för sina förslag och handlingar. Det skall bestå av högst fyra aktiva medlemmar, varav en sammankallande, tillika ordförande.

Ledamöterna väljes för två år i taget. Hälften skall avgå varje år men ledamöterna kan omväljas.
Valberedningens ordförande skall kallas till styrelsemöte enligt vad som i § 12 stadgas. Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet framlägga två valförslag med namnen
i bokstavsordning över samtliga nominerade kandidater till styrelsen. Det ena förslaget
skall upptaga namn på kandidater till ordförandeposten och det andra namn på kandidater till övriga styrelseposter. Härtill kommer förslag på revisorer. Antalet namnförslag behöver inte begränsas till styrelsens och revisorernas numerär eller till antalet uppkomna vakanser genom avgång. Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till årsmötet. Jfr §§ 11 och 18.

§ 26

Stadgar
Klubbens stadgar, som skall vara utformade på grundval av AISCs internationellt gällande normer, fastställes av årsmötet efter godkännande av NK. Ändring i dessa stadgar kan föreslås NK av klubbens styrelse och medlemmar vid årsmötet.

Ändringar i stadgarna som hänför sig till förändringar i AISC:s eller NK:s Statutes och By- Laws skall meddelas klubben genom AISC:s och NK:s försorg. Godkända ändringar i de internationella stadgarna gäller, så snart de är publicerade, över dessa stadgar. Jfr § 1.

Vid olika lydelse råder alltid de av AISC fastställda stadgarna över dessa klubbstadgar såvida inte AISC Executive Committee godkänt avvikelsen.

Ändringar i stadgarna får icke göras utan NK:s tillstånd.

§ 27

Klubbens upplösning
Förslag om klubbens upplösning skall ställas till styrelsen, som har att avge sitt utlåtande över förslaget vid nästkommande årsmöte. Minst 2/3 av klubbens röstberättigade medlemmar måste vara närvarande. Beslutar mötet att upplösa klubben, skall beslutet slutgiltigt bekräftas vid ett extra allmänt möte inom 6 veckor efter årsmötet. För giltigt beslut om klubbens upplösning fordras vid båda mötena 2/3 majoritet. Angående klubbens tillgångar i händelse av dess upplösning se § 20.

AISC Executive Committee kan upplösa klubben om den inte fungerar efter AISC Statutes och By-Laws. Har klubben mindre än 15 medlemmar kan klubben automatiskt upplösas. Klubben kan reaktiveras så snart det åter finns 15 aktiva medlemmar.