SKÅL Sverige

Skål Europe under bildande!

Cirka 12 länder och kanske 20 klubbar var samlade till den första Skål Europe kongressen i Paris. Björn Arvidsson och Bo Svanberg var de enda deltagarna från nordiska klubbar.

Fanns dock en svensk till i form av Presidenten för Luxemburg (Anders Björkman)! Övriga länder på plats var bland annat Italien, Ungern, Storbritannien, Irland, Rumänien, Schweiz, Frankrike, Spanien, Ryssland, Tyskland.

Inställning hos deltagarna var redan från början att det skulle bildas någon form av europeiskt samarbete vilket också var därför man var på plats.

Följande har avhandlats 

  • Namnet, Skål Europe
  • Skål Europe ska vara en icke formell klubb, dvs ingen gemensam budget utan klubbarna får själva bära sina egna kostnader. (som till exempel Norden). Ett eventuellt presidentskap eller dylikt avhandlades inte alls.
  • Geografisk avgränsning är Europa, d.v.s inklusive Ryssland. Turkiet tillhör i Skål idag Area Asia men bör för artighet och hövd få frågan längre fram om de vill tillhöra Europa.
  • Punkten Skal Norden som fanns med på agendan var för en benchmark och Bosse redogjorde för hur det arbetet har fungerat under åren men just nu har en låg aktivitet och att våran (Skål Stockholm) inställning är att med ett Skål Europa så behövs inte ett Skål Norden.
  • Att det finns ett forum för National Councils som kan återanvändas för kommunikation och beslut.
  • Att nästa möte är under ITB i Berlin (mars 2019).
  • Förslag på nästa Skål Europe Congress är i Rom om cirka ett år.
  • Information kommer nu gå ut till samtliga Europa klubbar om skapandet av Skål Europe.
  • Deltagande länder skrev under ett memorandum om att vi nu startar arbetet för att bilda klubben. Det officiella öppnandet av Skål Europé lär bli antingen i Berlin under ITB eller senare i Rom.

Ett arbete där bland annat Skål International Stockholm ingår inleds nu för förtydligande av syften och områden som klubben ska arbeta med gemensamt, demografiska frågor som hur många medlemmar i och hur många klubbar, vilken tillhörighet har medlemmarna i klubben, exempel på aktiviteter, forum för spridning av fakta och best practice med mera.

Fullständig närvarolista från mötet samt protokoll kommer att kompletteras med i denna post när det har anlänt.